dinsdag 25 november 2008

De laatste vangdag van het seizoen op Schier.

De laatste vangdag. Met de resterende netten van secties 1 / 2 / 8 en de helft van 3 is nog doorgevangen tot 11 uur. De netten van sectie 7 bleven nog iets langer staan in verband met het geluid dat vandaag bij die sectie duidelijk meer resultaat bood. Er was (met de vogeltrekverwachting van Hans van Gasteren op 40 % in het achterhoofd) gehoopt op aankomst van nieuwe merels en wellicht nog meer grote barmsijzen en / of pestvogels, maar bij de eerste ronde bleek al snel dat daar niet veel van terecht zou komen. Zou de aangekondigde trek dan hoog over zijn gevlogen of nog vliegen? Zou best kunnen want we hadden het prachtigste weer van de hele periode die sinds 8 November achter ons ligt. Geen vorst, maar 5 graden bij aanvang van de dag om 7:20 uur, een zwak windje van 3 bft uit Noordwestelijke richting, prachtig geraas van de branding op de voorgrond en een opkomende zon die na 10 minuten weer achter de wolken verdween maar later in de ochtend weer terugkwam. De vangsten begonnen echter heel negatief want vlak voor vertrek voor de eerste ronde zag ik bij het scoren van de gazonmerel-index dat de zwarte kat op het pad van sectie 1 zit. Voordat ik ter plaatse ben blijkt hij al aan een vogel in het net te zitten sjorren en ik kom te laat. Hij heeft al een merel doodgebeten die in de onderste baan van het net hing. Ik heb de dode vogel naast het net neergelegd en als ik terugkom van de ronde blijkt deze al te zijn verdwenen. Dat zorgt er in ieder geval voor dat de kat vandaag niet direct een 2e poging hoeft te ondernemen. Kl**ten blijft het echter… De vangsten vallen vies tegen en om 9 uur beginnen we met het binnenhalen van de eerste netten van de resterende opstelling. Gedurende die ochtend vliegen er wel weer een aantal barmsijzen boven het terrein rond, maar al veel minder dan gisteren. Toch vangen we er tijdens het afbreken nog 3 van. Verder is er hoegenaamd niks te melden, of het moet zijn dat er nog weer een roodborst afscheid kwam nemen nadat deze in de opbouwperiode door mijzelf als 1e jaars in jeugdkleed was geringd en in de tussenliggende periode nog 3 andere ringers met een bezoek vereerde. Om 14 uur gaan ook de laatste netten de zakken en vervolgens de kast in. We hadden een gemiddeld te noemen jaar met bovengemiddele vangsten van heggenmus (365 ex.) ,de invasie-achtige vangsten in de week van Joop van Ardenne, roodborst (443), houtsnip (14), sperwer (11) en koekoek( 6 ) mede dankzij de grofmazige netten , boomkruiper (17) en koperwiek (1171), maar ook sterk lager dan gemiddelde aantallen van soorten als fitis (744), merel (984), vink (274), keep (42) , groenling ( 1 ! ) en waterral (122). Als we bij de koolmezen (119) nu al zouden kunnen zeggen hoeveel er 'eilanders' waren (we hebben al terugmeldingen van exemplaren van elders binnen) dan was duidelijk te concluderen dat de lokale koolmezen het dit jaar heel slecht hebben gedaan EN dat de enorme invasie van kool- en pimpelmezen die Nederland in Oktober overspoelde aan Schier grotendeels voorbij is gegaan. De pimpel (252) zat hier net boven gemiddeld. Uitzondering op kool- en pimpel vormde de zwarte mees, maar met 27 exemplaren kun je nog niet spreken van een lokale invasie. Hoogtepunten van dwaalgasten en schaarse doortrekkers waren dit jaar de dwerggors, blauwstaart en bosgors, ook een matig lijstje te noemen. Opmerkelijk is wel de trend van stijgende aantallen bladkoninkjes (recordjaar met 29) ondanks een enkel dipjaar toch een trend van toename. We zullen zien wat 2009 weer brengen zal, tot dan !

Dagvangst van 25-11-2008
Nieuw

Goudhaan 1
Grote Barmsijs 3
Koolmees 1
Merel 3
Sijs 1
Totaal: 9
Aantal soorten: 5

Eigen terugvangsten

Merel 1
Roodborst 1
Sijs 1
Winterkoning 2
Totaal: 5
Aantal soorten: 4
Totaal: 14


De jaartotalen van VRS Schiermonnikoog:
Baardmannetje 1
Bladkoninkje 29
Blauwborst 5
Blauwstaart 1
Boerenzwaluw 26
Bonte Vliegenvanger 54
Boomkruiper 17
Boompieper 5
Bosgors 1
Bosrietzanger 12
Braamsluiper 75
Buizerd 5
Dwerggors 1
Fazant 1
Fitis 744
Gekraagde Roodstaart 57
Goudhaan 356
Grasmus 26
Grauwe Vliegenvanger 18
Groenling 1
Grote Barmsijs 14
Grote Bonte Specht 6
Grote Gele Kwikstaart 4
Heggemus 365
Houtduif 7
Houtsnip 14
Huismus 1
IJsvogel 8
Keep 42
Kerkuil 1
Kleine Barmsijs 18
Kleine Karekiet 116
Kneu 2
Koekoek 6
Koolmees 119
Koperwiek 1.171
Kramsvogel 3
Kruisbek 1
Merel 984
Nachtegaal 1
Paapje 2
Pimpelmees 252
Putter 3
Rietgors 48
Rietzanger 16
Roodborst 443
Sijs 113
Sperwer 11
Sperwergrasmus 1
Spotvogel 45
Spreeuw 2
Sprinkhaanzanger 7
Staartmees 100
Tjiftjaf 319
Tjiftjaf spp abietinus 3
Tuinfluiter 179
Vink 274
Vuurgoudhaan 24
Waterhoen 2
Waterral 122
Winterkoning 112
Witte Kwikstaart 3
Zanglijster 335
Zilvermeeuw 1
Zwarte Kraai 2
Zwarte Mees 27
Zwarte Roodstaart 1
Zwartkop 1.071
Totaal 7.836
Aantal (s)sp 68

maandag 24 november 2008

vet cool old school wetenschappelijk bezig zijn...

Het heeft ook hier aan het eind van de nacht toch nog iets gevroren. Het gras en de bladeren knisperen onder de laarzen als de eerste ronde langs de netten ingezet wordt. Er lijkt totaal geen aankomst te zijn want het is weer heel stil in het terrein. Op de terugweg hangen er echter toch nog een paar merels, een koolmees en tevens een late zwartkop. De zwartkop blijkt zelfs volvet en weegt 21,1 gram. De volgende ronde zorgt voor iets meer leven in de brouwerij, er hangen dan ook 2 goudhaantjes in het bos en er blijkt weer eens een houtsnip tegen het grofmazige net in het bos te zijn gevlogen, maar deze is ditmaal niet blijven hangen. Af en toe wordt er een enkele barmsijs gezien en gehoord en slechts 1 x zie ik een groepje van 5 exemplaren overkomen. Wederom blijven ze echter allemaal hoog in de toppen van de elzen en/of de berken zitten. Pas in de middag wordt er 1 exemplaar (grote barmsijs) gevangen, maar daar blijft het weer bij. Tijdens het lopen van de rondes van vandaag ontmantel ik iedere maal een deel van één van de rallenkooien. Een heel gepeuter waarbij je onvermijdelijk je handen openhaalt aan de scherpe punten van de gaasranden. Tot iets voor 12 uur houden we het droog, maar dan drukt zich een bui met hagel en natte sneeuw vanaf de Noordzee het eiland op. Wel weer een prachtig gezicht met die dreigende donkere lucht en de plotseling opkomende wind die er voor zo'n bui uitgedreven wordt. De buiigheid houdt na de middag aan en zal tot in het donker voortzetten met om het kwartier tot half uur een kort buitje. Als ik naar de schapenweide loop om daar het laatste grofmazige net weg te halen blijkt daar op de valreep toch nog ene vogel te hangen. Het gaat om een eerstejaars houtduif waarbij al wel heel mooi de verschillen tussen ongeruide veren van het jeugdkleed en de verse grijze veren van de postjuveniele rui te zien zijn. De vier studenten in het gebouw zitten vandaag lang te dralen en te berekenen hoe lang ze kunnen wachten en uitstellen voordat ze toch onvermijdelijk aan hun veldwerk moeten beginnen. Na het middaguur komt er toch actie en op hetm oment dat de sneeuwbuien beginnen wordt er toch nog wat op de kwelder en het groene strand ondernomen. Als ik 's middags tussen het hakhout sta te sjorren aan een stuk gaas van de wiek van een rallenkooi hoor ik het onmiskenbare rinkelende geluid van een pestvogel. Het moet er minimaal 1 zijn maar ik kan niet plaatsen waar deze vogel zich rond de netopstelling bevindt. Als ik om mij heenkijk gaat m'n mobiel over en meldt Hanneke dat ze vanuit het veldlab een bokje op de klinkervloer ziet lopen, pal naast de ringtafel. Nou ja zeg… het moet niet gekker worden… als ik ter plaatse kom staat de vogel op de rand van het waterplasje onder de wilgen voor de ringtafel. Ik hoef maar iets buiten de deur te komen en de vogel gaat er als een speer vandoor. Leuke waarneming zeg ! Onderweg naar deze vogel haal ik ook nog een late tjiftjaf uit het eerste net achter het gebouw. Het is een vogel in het normale kleed dat we van onze eigen tjiffen kennen. Net als de zwartkop van vanochtend is deze vogel in prima conditie met aangelegd trekvet. De pestvogel(s) wordt/worden de rest van de middag niet teruggezien of gehoord. Aan het eind van de middag als het begint te schemeren is er prachtig vertrek van merels te aanschouwen. Rustig klimmen de vogels in groepjes vna 3 tot 5 stuks sjirpend naar grotere hoogte, aldus in Zuidwestelijke richting wegvliegend van het eiland. Bij de ronde omstreeks dat moment vang ik in het bos de LONDON-merel van afgelopen week nog terug. De vogel is 4 gram lichter dan vorige week, maar is nu ook 4 uur vroeger op de dag gevangen. Verder wordt er nog ene winterkoning uit het voorjaar van 2006 teruggevangen. Dat exemplaar is een echte jaarrond-vogel te noemen want hij is in zo ongeveer iedere maand dat we hier vangen wel een keer op de weegschaal geweest. Zo niet wat betreft de vink met een ring uit 2007. Deze is in dat jaar alleen op 18 November gevangen en in dit jaar alleen 4 keer in Juni en nu pas weer opnieuw. Bij het vallen van de duisternis zijn de rallenkooien allemaal ontmanteld en staan alleen de mistnetten van de secties 1 / 2 / 7 / 8 nog. Morgen zijn die ook aan de beurt om opgeruimd te worden en dan zit het seizoen er voor ons al weer op.

Dagvangst van 24 11 08
Nieuw

Goudhaan 1
Grote Barmsijs 1
Houtduif 1
Koperwiek 2
Merel 16
Tjiftjaf 1
Vink 1
Waterral 2
Zwartkop 1
Totaal: 26
Aantal soorten: 9


Eigen terugvangsten
Koolmees 1
Merel 3
Roodborst 1
Vink 1
Waterral 1
Winterkoning 2
Totaal: 9
Aantal soorten: 6


Buitenlands
Merel 1
Totaal: 1
Aantal soorten: 1
Totaal: 36

zondag 23 november 2008

waar blijft die sneeuw?

Het is vannacht nog lang onrustig geweest, maar bij het openschuiven van het grofmazige net is het in het halfschemer droog, staat er nog maar een zwak windje en liggen er hoogstens nog een paar witte randjes van natte sneeuw en hagel langs de paadjes. Bij de eerste ronde zitten er op het grasveld naast het veldlab een stuk of 10 merels. Deze stuiven plotsklaps opzij en al snel blijkt dat de zwarte kat die hier al het hele seizoen rondhangt daar de oorzaak van was. Bij de eerste ronde hangen er in het bos een stuk of 6 merels. Verder niet veel bijzonders in de resterende netten van de secties 1 / 2 / 3 / 7 / 8 / 0. Maar in het ene grofmazige net dat ik in de schapenweide op de heenweg openschoof hangt ineens iets groots en nogal wits in de onderste baan. Het blijkt een kerkuil, en wel een behoorlijk mooi witgekleurd beest. Meestal zijn dat de mannetjes. De vogel heeft al een wat verbleekte ring en dat zal er waarschijnlijk weer één zijn die door Kees van der Wal bij één van de boeren op het eiland is geringd want de ringserie lijkt erg veel op de series van andere kerkuilen in onze database die ook van hem afkomstig waren. Er blijkt naast de lichte aankomst van merels ook duidelijk weer aankomst te zijn van barmsijzen. Bij de eerste ronde hoor je ze al weer rondvliegen en bij de volgende rondjes zien we telkens één of twee groepjes van een dertig tot vijftig exemplaren over het hakhoutstuk rondvliegen. Ze gaan telkens even in de toppen van de hoge berken zitten maar willen maar niet naar beneden komen om te foerageren op het elzenzaad dat inmiddels door het ruige weer van afgelopen weekend op de paden is komen te liggen. In de loop van de ochtend vangen we er toch 2 en dat blijken weer mooi lichte exemplaren te zijn, duidelijk grote barmsijzen op alle maten en uiterlijke kenmerken. Gedurende de dag gaan we verder met het opruimen van de netten en we halen de secties 4 / 3 / 9 en 0 binnen. De sneeuw die vandaag over het grootste deel van het land trok is aan ons voorbij gegaan. Vlak voordat het sneeuwfront vanuit het Westen het eiland zou bereiken begon het af te buigen en een licht draiiende beweging tegen de klok in te maken. We zagen onder het opruimen en rondjes lopen door dus wel prachtige donkerblauwe luchten in de omgeving van het eiland maar bleven zelf onder een 6/8 bedekte lucht met zelfs nog even cumuluswolken zitten. Pas in het donker tegen een uur of 6 in de avond begint het hier licht te sneeuwen. We zijn vandaag overigens weer een grensje overgegaan. Vandaag werd de 10.000 ste vogel voor 2008 ingeklopt, inclusief de voorjaarsvangsten en inclusief de terugvangsten dus.

Waarnemingen: waterpieper / rouw? Kwikstaart / enkele oeverpiepers / jagende man sperwer / trek van enkele groepjes spreeuwen pal zuid / minimaal 4 verschillende groepen barmsijzen en daarvan ook veel losse individuen en clubjes tot 5.

Dagvangst van 23-11-2008
Nieuw

Grote Barmsijs 2
Koperwiek 1
Merel 15
Roodborst 1
Waterral 1
Totaal: 20
Aantal soorten: 5


Eigen terugvangsten
Koolmees 2
Merel 4
Pimpelmees 1
Winterkoning 1
Totaal: 8
Aantal soorten: 4


Niet van ons
Kerkuil 1
Totaal: 1
Aantal soorten: 1
Totaal: 29